ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ ("ข้อตกลง") นี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ดินสอ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") และท่าน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ท่าน" หรือ "ผู้ใช้บริการ")

เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนสมาชิกเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้กับผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับข้อตกลงฉบับนี้ สำหรับการใช้แอปพลิเคชัน ULINK ทั้งหมดหรือบางส่วน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ") โปรดอ่านรายละเอียดการให้บริการอย่างละเอียด ดังนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

  ผู้ให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่มีผลบังคับใช้กับการให้บริการ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร หรือเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของ
  ผู้ให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนด ผู้ให้บริการจะดำเนินการแจ้งหรือขอความยินยอมจากท่านเป็นกรณีไป ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรตรวจสอบและทบทวนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอเมื่อใช้บริการ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีและหากผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไป ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าส ให้ผู้ใช้บริการยุติและยกเลิกการใช้บริการแอปพลิเคชัน ULINK ได้ทันที

 2. บัญชีผู้ใช้
  1. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องสมบรูณ์ตามขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก สำหรับบริการ หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์หรือ
   ผู้ให้บริการ มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ใดๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการในการให้บริการได้ ผู้ให้บริการสามารถระงับการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากบริษัททราบถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้บริการจะกระทำละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  2. ผู้ใช้บริการยอมรับและเข้าใจว่า ผู้ใช้บริการเป็นที่รับผิดชอบในใช้งานแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การถูกขโมยหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้บริการ
  3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์การตั้งชื่อที่แสดงในบัญชีผู้ใช้ของผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อที่ใช้คำที่สื่อความหมายถึง ผู้ให้บริการ หรือทีมงานของบริการ คำหรือคำที่ดัดแปลงที่สื่อไปในทางไม่เหมาะสม หรือผิดหรือมีความเสี่ยงว่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ผู้ให้บริการอาจระงับหรือลบบัญชีผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าให้กับผู้ใช้บริการ หากผู้ให้บริการเชื่อว่าผู้ใช้บริการจะฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อตกลง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานกว่า 1 ปี นับตั้งแต่การใช้งานสุดท้าย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  6. เมื่อสิทธิการใช้บริการของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการจะถูกลบไปด้วย และบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้
  7. ผู้ใช้บริการไม่อาจโอน ให้ยืม หรือขายบัญชีผู้ใช้ของตนแก่บุคคลที่สามอื่นใด
 3. การใช้งานแอปพลิเคชันนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ การให้บริการแอปพลิเคชันไม่รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานแอปพลิเคชัน หากผู้ใช้บริการใช้แอปพลิเคชันจะต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. การกระทำการใดๆ ของผู้ใช้บริการบนแอปพลิเคชัน หากกระทำโดยผ่านบัญชีผู้ใช้ รวมถึงการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ถือว่าการกระทำดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ และผู้ใช้บริการได้ให้ความยินยอมให้ผลจากการกระทำดังกล่าวสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถใช้เป็นหลักฐานได้ทุกประการ รวมทั้งยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าว
 5. การใช้แอปพลิเคชัน เพื่อชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านช่องทางชำระเงินบนแอปพลิเคชัน โดยการหักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้น แอปพลิเคชันนี้เป็นเพียงช่องทางเชื่อมต่อไปยังระบบให้บริการหรือเว็บไซต์ของธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการรับชำระเงิน เท่านั้น การกระทำใดๆ เพื่อให้มีผลในการหักจำนวนเงิน ตัดจำนวนเงิน หรือเรียกเก็บเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต และ/หรือ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อตกลงระหว่างคุณผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีกับธนาคาร ผู้ออกบัตรเครดิต และ/หรือ ผู้ให้บริการรับชำระเงินเอง
 6. ผู้ให้บริการไม่มีส่วนในความรับผิดชอบไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ต่อความเสียหายหรือเหตุขัดข้องใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานแอปพลิเคชัน และ/หรือ การใช้อุปกรณ์ใดของผู้ใช้บริการ
 7. ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการโพสต์ สร้างเนื้อหา หรือเผยแพร่ในหรือผ่านบริการ ส่งอีเมล หรือส่งไปยังผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะโพสต์หรือเผยแพร่ผ่านสาธารณชนหรือส่งเป็นการส่วนตัว เพราะแอปพลิเคชันทำหน้าที่เพียงเป็นที่เก็บข้อมูลเนื้อหาผู้ใช้บริการ และไม่รับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ คุณภาพ หรือถูกกฎหมายของเนื้อหานั้น และไม่รับประกันความล่าช้าในการสื่อสาร หยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดกับการสื่อสารกับผู้ใช้บริการรายอื่น
 8. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา เมื่อผู้ให้บริการเชื่อว่าเนื้อหานั้นอาจละเมิดต่อกฎหมายหรือข้อตกลงและเงื่อนไข แม้ว่าผู้ให้บริการจะไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบดังกล่าวก็ตาม
 9. ในกรณีที่ผู้ให้บริการเชื่อว่าผู้ละเมิดหรืออาจละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะป้องกันการใช้งานของผู้ใช้บริการและเนื้อหาที่ยินยอมในลักษณะบางอย่าง เช่น การลบความคิดเห็นหรือเนื้อหา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 10. ข้อจำกัด

  ในการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เกี่ยวข้องและรับรองว่าจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้

  1. การกระทำที่ละเมิดกฎหมาย คำตัดสินของศาล มติ หรือคำสั่ง หรือระเบียบการทางปกครองจะมีผลเกี่ยวข้องทางกฎหมาย
  2. การกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณชน หรือธรรมเนียมประเพณี (รวมถึงการยินยอม การประกาศ การเปิดเผย การถ่ายทอดการแสดงออกที่นำความอึดอัดมาสู่ผู้อื่น รวมถึงการใช้ความรุนแรงหรือการแสดงออกทางเพศหรือเนื้อหาต่อต้านสังคม)
  3. การกระทำที่เกี่ยวกับกิจกรรมศาสนา หรือการชักชวนเข้าร่วมศาสนา
  4. การกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัวและสิทธิถูกอย่างชอบด้วยกฎหมายของทางบริษัท และ/หรือบุคคลที่สาม
  5. การกระทำที่นำไปสู่การบิดเบือนความจริงของบริษัท และ/หรือบุคคลที่สาม หรือจงใจเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
  6. การกระทำที่ใช้บริการเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากทางผู้ให้บริการ
  7. การใช้บริการเพื่อการพบปะที่เกี่ยวข้องกับเพศ หรือการใช้บริการเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของการบริการ
  8. การกระทำโพสต์เนื้อหาทางเพศชัดเจน ภาพที่ไม่เหมาะสม หรือภาพที่ไม่ได้รับอนุญาติ รวมทั้งการใช้ข้อความดูหมิ่น หยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม โจมตี ใส่ร้ายป้ายสี โพสต์ไปยังผู้ใช้บริการรายอื่น
  9. การส่งโพสต์ข้อความ หรือภาพที่มีความรุนแรง น่ารังเกียจ ส่อไปทางเพศหรือลามกอนาจาร หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม
  10. การกระทำการข่มขู่ ใส่ร้ายป้ายสี โจมตี หมิ่นประมาท คุกคามผู้ใช้อื่น ที่จะนำไปสู่ความไม่สบายใจของผู้อื่น
  11. การกระทำที่ใช้ภาษาทางเพศ หรือภาพทางเพศไปยังหรือจากผู้เยาว์
  12. การส่งข้อความซ้ำๆ เป็นจำนวนมาก หรือการกระทำใดๆ ที่ถือว่าเป็นสแปม
  13. การกระทำสำหรับการขาย, การตลาด, การโฆษณาหรือชักชวนในเชิงพาณิชย์ (ยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้บริการ)
  14. การปลอมแปลง การเลียนแบบผู้อื่น หรือการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้
  15. การกระทำที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย หรือการจัดหาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือประวัติการใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทั้งทางผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
  16. การกระทำที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์และ/หรือระบบเครือข่ายการให้บริการ การทำผิดกฎโดยวิธีการบอท หรือใช้เครื่องมือโกงหรือเทคนิคอื่นๆ ที่จงใจใช้ข้อบกพร่องของการให้บริการ
  17. การกระทำที่ก้าวก่ายการดำเนินงานการให้บริการของผู้ให้บริการหรือการใช้งานของผู้ใช้บริการ
  18. การกระทำที่เป็นการส่งเสริมการกระทำตามข้อ 10.1 - 10.17
  19. การกระทำอื่นๆ ที่ทางผู้ให้บริการเห็นว่าไม่สมควร
 11. โฆษณา

  ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามแก่ผู้ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน และสงวนสิทธิ์ลบหรือระงับการโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้ใช้บริการที่ไม่เหมาะสมผ่านแอปพลิเคชั่นตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร

 12. บริการพันธมิตรทางธุรกิจ

  เนื้อหาหรือบริการอื่นๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมมือกับผู้ให้บริการอาจจะรวมอยู่ในการให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจจะรับผิดชอบเกี่ยวกับบริการและเนื้อหาที่ให้บริการโดยพันธมิตรทางธุรกิจดังกล่าวและ/หรือบริการที่นำเสนอทั้งหมด โดยบริการและเนื้อหาในส่วนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งแยกต่างหากจากข้อตกลงนี้

 13. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขการสิ้นสุดของการใช้บริการ
  1. เนื่องด้วยแอปพลิเคชั่นนี้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่ม ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือยุติการให้บริการเมื่อผู้ใช้บริการขาดคุณสมบัติ เช่น คุณสมบัติการเป็นสมาชิก อายุ เป็นต้น
  2. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงแก้ไข ยกเลิกเป็นการชั่วคราว หรือยุติบริการได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดทุกส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า เมื่อพบว่าผู้ใช้บริการผิดหรืออาจผิดข้อตกลงฉบับนี้ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการและ/หรือบุคคลที่สามจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิกหรือยุติบริการ
 14. วิธีการประกาศหรือการติดต่อ
  1. เมื่อผู้ให้บริการประกาศหรือติดต่อผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการบริการ ผู้ให้บริการสามารถใช้วิธีที่ทางบริษัทเห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศทางแอปพลิเคชันที่ทางผู้ให้บริการจัดทำขึ้น
  2. เมื่อผู้ใช้บริการแจ้งหรือติดต่อผู้ให้บริการเกี่ยวกับบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องส่งอีเมล หรือวิธีอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้
 15. กฎหมายคุ้มครองและขอบเขตอำนาจตามกฎหมาย

  ข้อตกลงและเงื่อนไขจะถูกควบคุมภายใต้กฎหมายประเทศไทย การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่เกิดจากบริการ หรือความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับบริการจะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลของประเทศไทย