แนะนำ U LINK

U LINK เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับศิษย์เก่าของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
โดยสมาชิกผู้ใช้สามารถรับทราบความเคลื่อนไหวจากสถาบันการศึกษา คณะ สมาคมศิษย์เก่า
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสามารถโพสต์ความเคลื่อนไหวให้กับเพื่อนร่วมสถาบัน เรียกดูและค้นหาเพื่อน
เพื่อติดต่อผ่านระบบแชท นอกจากยังมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกในการใช้บริการด้านต่างๆ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของศิษย์เก่าในแต่ละสถาบันอีกช่องทางหนึ่ง

ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการที่ได้แสดงไว้ ณ ที่นี้ (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง")
ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างแอปพลิเคชัน ULINK (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ")
และลูกค้า(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ") ถือว่าเป็นการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนของแอปพลิเคชัน
(ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ")
การใช้บริการถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้โปรดอ่านอย่างละเอียด

เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนสำหรับการใดๆ ของบริการ ผู้ให้บริการจะถือว่า
ผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการนี้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ...

รายละเอียดเต็มรูปแบบ

นโยบายส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้แสดงไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งเป็นนโยบายส่วนตัวของแอปพลิเคชัน ULINK
(ซึ่งต่อไปในนโยบายส่วนตัวนี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ") และ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ")
ถือว่าเป็นการใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนของแอปพลิเคชัน (ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "การให้บริการ")
การใช้บริการถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงนี้โปรดอ่านอย่างละเอียด

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการและครอบคลุมถึงการรักษา
ข้อมูลของผู้ใช้บริการ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างระมัดระวัง
เมื่อผู้ใช้บริการลงทะเบียนสำหรับการใดๆ ของบริการ
ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
และยินยอมให้ใช้ข้อมูลไว้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกหรือบันทึกเพื่อเริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน และข้อมูลที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้แอปพลิเคชัน รวมถึงข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา สมาคม หรือหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับ ผู้ให้บริการถือว่าคุณยินยอมให้มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษา สมาคม หรือ หน่วยงานจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือข้อมูลใดๆเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สมาคม หรือหน่วยงานในการให้บริการ การปรับปรุงการ ให้บริการการติดตามและตรวจสอบข้อมูลการศึกษา ข้อมูลกิจกรรมและอื่นๆแต่ไม่รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

2. ผู้ให้บริการจะ ไม่ขาย ให้เช่าหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลที่สามอื่นหรือองค์กรอื่นใด การเปิดเผยข้อมูลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการเป็นผู้ร้องขอและให้ความยินยอมให้เราดำเนินการให้ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาลผู้ให้บริการ จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในขณะที่ผู้ให้บริการเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
3.1 ข้อมูลอุปกรณ์ผู้ใช้บริการ ระบบปฏิบัติการ หมายเลขของอุปกรณ์ชื่ออุปกรณ์ ชื่อรุ่นอุปกรณ์ ที่อยู่ IP บัญชีผู้ใช้ ตำแหน่งที่ตั้งหมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ จะถูกนำมาใช้สำหรับการให้บริการที่ดีขึ้นและเพื่อระบุตัวตนและ การป้องกันของการใช้บริการในทางที่ไม่เหมาะสม
3.2 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมายผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการกับบริษัทอื่นๆหรือกับคู่ค้าทางธุรกิจกับผู้ที่ผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เชื่อถือได้ ผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีข้อมูลโปรโมชั่นเกี่ยวกับบริการ ใหม่และบริการอื่นๆที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการและพันธมิตรทางธุรกิจ

4. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และจะมีผลบังคับใช้ทันทีหากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการถือว่าผู้ใช้บริการตกลงนโยบายความเป็นส่วนตัว และการปรับปรุงแก้ไขนี้

ความปลอดภัยของข้อมูล

1. ผู้ให้บริการระลึกอยู่เสมอว่าผู้ใช้บริการต้องการความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการและรักษาความลับของ ข้อมูลส่วนตัวให้บริการจึงดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลของผู้ใช้ บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรฐานขั้นสูง

2. ผู้ให้บริการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่มีมาตรฐานระดับเดียวกับธนาคารที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีและกระบวนการเพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลที่เป็นความลับโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดผู้ใช้บริการ ได้จัดสรรเวลา บุคลากร และทรัพยากรต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุดขอ ให้บริการซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับ 256 บิท (256-bit Encryption)ซึ่งเป็นการเข้ารหัสระดับสูงสุดของ ให้บริการมาตรฐานเดียวกับการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของธนาคาร

3. ผู้ให้บริการทำการทดสอบและปรับปรุงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของให้บริการอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้รับการดูแลด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุด

4. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลบนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการเช่นการใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส, การอัพเดตซอฟท์แวร์, เปลี่ยนรหัสผ่าน,และไม่ให้บุคคลที่สามเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณได้ไม่ว่าทางใด

พันธมิตร

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์

สมาคมนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Application

Android

IOS